Info / Contact

 


Heb je een vraag, wil je een Beer Hop reserveren of bestelling plaatsen, een biertrip in elkaar steken? Je hebt een speciale wens? We horen het graag!

Kom gerust langs ons kantoor annex shop in de Tiensestraat 5.

Openingsuren:

IN VERBAND MET EINDE HUURCONTRACT IS ONZE WINKEL TIJDELIJK GESLOTEN, ENKEL OPEN VOOR ACTIVITEITEN
ALLE ACTIVITEITEN BLIJVEN DOORGAAN


- het jaar rond : dinsdag tot vrijdag 10-18u en zaterdag 10-19u
- gesloten op maandag, zondag en feestdagen ; alle activiteiten kunnen die dagen wel doorgaan
~ juli en augustus : ook open op zondag 10-16u ~

Een e-mail stuur je naar hello@beerhop.be we antwoorden zo gauw mogelijk
Onze telefoon rinkelt zo (+32) (0)16 43 81 44 tijdens openingsuren
GELIEVE TOT MEI TE MAILEN, OF TE BELLEN NAAR 0486 72 00 58
De fax is gaan vliegen
Postduiven en rooksignalen welkom

Beer Hop is partner van gidsorganisatie en eventbureau Leuven Leisure
Volg ons op facebook   Vind ons op instagram

Faq's

Wat zijn de algemene voorwaarden van Beer Hop?

Algemene Voorwaarden Beer Hop
 

 

1. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussende de aanvrager of klant enerzijds en de uitvoerder Beer Hop (hierna BH) anderzijds, komt tot stand door de aanvaarding door de aanvrager van het aanbod van BH. Per e-mail geeft de aanvrager aan met BH een overeenkomst te willen aangaan voor het leveren van één of meer diensten. De aanvrager krijgt van BH bevestiging van de reservatie en het detail van het programma. Daarmee ligt de overeenkomst voor het leveren van de gevraagde dienst(en) vast.

2. PRIJZEN

Voor particuliere klanten zijn de prijzen eindprijzen - dat betekent btw inclusief (excl. btw geldt enkel voor zakelijke klanten, die een factuur wensen). 

De prijzen voor Belgische zakelijke klanten zijn exclusief btw (klanten in EU landen dienen geen Belgische btw te betalen). Buiten de EU zijn andere facturatieregels van toepassing: behoudens uitzonderingen voorzien in de wet dient de Belgische btw te worden betaald en zijn de prijzen exclusief btw.

Voor de organisatie van je restaurantbezoek of iedere andere praktische regeling op jouw vraag (bv. hotelovernachting, meeting faciliteit, vervoer etc.) brengt BH de administratieve kost van 1-4 euro p.p./dienst in rekening, afhankelijk van de hoeveelheid werk die het tegemoet komen van de vraag vereiste.

3. BETALING

Voor particuliere klanten verloopt de betaling via eenvoudige bankoverschrijving. Om je reservatie definitief te maken, betaal je een voorschot van 120 euro. De restbetaling - indien van toepassing - wordt na afloop van de activiteit via e-mail gevraagd.

Voor zakelijke klanten verloopt de betaling via factuur, met eenvoudige bankoverschrijving. Het rekeningnummer is vermeld op de factuur die na de activiteit via e-mail wordt bezorgd. De betaaltermijn is 15 dagen na het uitvoeren van de activiteit.

Bij onvolledige betaling of bij niet-betaling van de kostprijs van de dienst(en) (particulieren) of van het factuurbedrag (zakelijke klanten), behoudt BH zich het recht voor ook zonder kennisgeving van ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn, een nalatigheidintrest van 10% op het bedrag aan te rekenen, met een minimum van 75 euro. BH behoudt zich tevens het recht voor alle bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor extra administratief werk, voor juridisch advies etc.) die zij ter aansporing tot betaling maakt, integraal door te rekenen aan de klant die in gebreke is. Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd deze te behandelen.

4. PROGRAMMA EN DEELNEMERTAL

De medewerkers van BH werken iedere activiteit minutieus uit en hier komt heel wat administratie en planning bij kijken. Daarom dient de klant alles in het werk te stellen de goede uitvoering van het geplande programma mogelijk te maken en stipt op het overeengekomen uur aanwezig te zijn op de overeengekomen startplaats. Indien niet tijdig kan worden gestart, is het mogelijk dat delen van het programma niet kunnen worden uitgevoerd. Bij een vertraging vanaf een half uur behoudt BH zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De volledige kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig – minimaal één week voor aanvang van de levering van de dienst(en) dus –, correct en volledig doorgeven van de eigen informatie m.b.t. de overeenkomst. BH stelt haar werking en organisatie volledig af op de informatie die zij minimaal één week voor het leveren van de dienst(en) van de aanvrager verkrijgt. Iedere wijziging m.b.t. het initieel bevestigde programma die nadien wordt gevraagd, kan een kost met zich meebrengen.

De klant wordt geacht ten minste één week voor aanvang van de activiteit via e-mail het definitieve en onveranderlijke deelnemertal aan zijn/haar BH contactpersoon mee te delen. Een eventuele wijziging nadien dient ten laatste 48u voor aanvang van de activiteit te worden gecommuniceerd met de BH contactpersoon. Iedere wijziging van het aantal deelnemers kan een kost met zich meebrengen. De dag van de activiteit zelf legt de gids zich toe op het begeleiden van de activiteit en neemt geen nota van een wijziging m.b.t. het aantal deelnemers.

Leuven is traditioneel een café- en bierstad, dat is leuk en gezellig, en BH biedt activiteiten aan waarop bier wordt geproefd. Het is belangrijk dat dit ten allen tijde aangenaam kan verlopen. Personen die geïntoxiceerd aan de start van een activiteit komen of die zich tijdens de activiteit vanwege hun beschonken toestand onvoldoende respectvol gedragen, kunnen door onze gidsen worden geweigerd (verder) te worden bediend. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

5. ANNULERING DOOR DE AANVRAGER

Het – geheel dan wel gedeeltelijk – verbreken van de overeenkomst door de aanvrager kan aanleiding geven tot het betalen aan BH van een schadeloosstelling ter compensatie van reeds verricht administratief en of ander werk. De overeenkomst of een deel van de overeenkomst kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang. Bij annulatie van een boeking minder dan vier weken vooraf, worden deze annulatiekosten aangerekend:

minder dan 72u voor aanvang: 100% van de kosten * met minimum van 120 euro
3-7 dagen vooraf: 75% van de kosten *
1-2 weken: 50% van de kosten *
2-3 weken vooraf: 25% van de kosten *
3-4 weken: 90 euro
meer dan 4 weken: 0 euro

Bijkomend worden eventuele reservaties door BH op jouw vraag bij derden gemaakt, 1 op 1 volgens de annulatievoorwaarden van deze derde partijen aan je doorverrekend.

Daarnaast bieden we eenmalig de mogelijkheid om je reservatie bij BH kosteloos te verplaatsen naar een datum binnen de zes maanden vanaf de initieel geplande datum. Nadien gelden opnieuw de voorwaarden voor annulatie als boven - maar dus zonder de mogelijkheid om de boeking een tweede keer kosteloos te verplaatsen indien een tweede keer laattijdig wordt geannuleerd

Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

BH behoudt zich het recht voor deze annulatievoorwaarden onverminderd te hanteren: in principe kan geen enkele reden die de aanvrager inroept om de in de overeenkomst vastgelegde levering van één of meer diensten eenzijdig te verbreken, aanleiding geven tot het vrijstellen van de aanvrager van de bovenstaande annulatievoorwaarden en schadeloosstelling. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

Ook de vrees voor een ongunstige weersituatie kan dus geen reden zijn die de aanvrager in kan roepen om last-minute eenzijdig de overeenkomst of een deel van de overeenkomst te verbreken. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de voorspelde weersituatie op te volgen en indien gewenst minstens 48u op voorhand BH te contacteren voor een overleg m.b.t. eventueel nog mogelijke alternatieven voor de uitvoering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit. De medewerkers van BH stellen dan alles in het werk om één of meer alternatieve activiteiten voor te stellen. Gaat de aanvrager niet akkoord met het voorstel of de voorstellen van BH, dan wordt voor de aanvrager door BH alsnog de initieel vastelegde activiteit geleverd. De volledige kostprijs van de dienst(en) als vastgelegd in de overeenkomst dient in beide gevallen (zowel bij het aanvaarden van het alternatief als bij het niet-aanvaarden) door de aanvrager te worden voldaan. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid vooraf (idealiter minimaal drie weken voor de levering van de dienst) in overleg met BH een alternatief slechtweerprogramma uit te werken, waarvan de organisatie ten laatste 48u voor aanvang van de levering van de dienst of uitvoering van de activiteit, in werking kan treden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de weersvoorspelling te monitoren en BH tijdig in te lichten (minimaal 48u op voorhand) als zij wenst dat het samen uitgewerkte alternatieve slechtweerprogramma wordt uitgevoerd, ter vervanging van het initieel vastgelegde programma. De kostprijs van het alternatieve programma is vooraf besproken met BH en ligt vast in de overeenkomst.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid, om welke reden dan ook, te vragen aan BH om de levering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit naar een latere datum te verplaatsen. BH behoudt zich het recht voor de gevraagde wijziging van datum te aanvaarden dan wel te verwerpen. Iedere wijziging m.b.t. tot de datum waarop de levering van de dienst moet plaatsvinden, kan een kost met zich meebrengen. Reeds betaalde voorschotten en bedragen worden niet terugbetaald.

6. ANNULERING DOOR BEER HOP

Als het in de overeenkomst afgesproken startuur voor de levering van de dienst of activiteit door de aanvrager niet wordt gerespecteerd, behoudt BH zich het recht voor de activiteit die te laat kan starten inhoudelijk te wijzigen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Bij een vertraging vanaf 30 minuten behoudt BH zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

BH behoudt zich het recht voor deelnemers die onder intoxicatie van alcohol en of een ander verdovend middel zijn en zich naar het oordeel van de gids, begeleider of medewerker van BH niet afdoende gedragen of misdragen binnen een groep, te weigeren te bedienen. De gehele kost van de activiteit wordt ook voor hen in rekening gebracht.

BH behoudt zich ten allen tijde het recht voor de levering van een overeengekomen dienst te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hier gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen, contractbreuken door derde partijen, leveranciers of onderaannemers etc.). Iedere beslissing die BH hierin neemt, neemt zij in het belang van het welzijn van de aanvrager en of de deelnemers en in het kader van het zoeken naar een uitstekende dienstverlening door het vastleggen van alternatieven. De aanvrager of deelnemer kan BH niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen noch een schadevergoeding eisen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal de betrokken gids, begeleider of medewerker van BH de situatie aan de aanvrager of deelnemer verklaren en in overleg een alternatief of alternatieven in het programma bepalen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

BH  is in haar activiteiten verzekerd inzake haar burgerlijk aansprakelijk tegenover deelnemers en derden. BH is in haar activiteiten niet verzekerd tegen ongevallen waarbij deelnemers en derden betrokken zijn. Het is de eigen familiale verzekering, verzekering binnen uw bedrijf of andere zelf afgesloten andere verzekering die deelnemers en derden bij ongevallen beschermt. BH kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen. De aanvrager heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij BH een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.

De klant bevrijdt BH onvoorwaardelijk van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor het letsel, de dood, het verlies of de beschadiging van eigendom, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan de activiteiten van BH, het gebruik van andere aangeboden diensten of aangekochte producten bij BH.

8. BEGELEIDING EN GEZONDHEID

De programma's van BH zijn zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders en gidsen zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van onze activiteiten. Iedere aanvrager of deelnemer wordt verondersteld zich ten allen tijde te schikken naar de richtlijnen van de begeleiders, gidsen en medewerkers van BH. Het niet naleven van afspraken en of richtlijnen kan aanleiding geven tot het uitsluiten van één of meer deelnemers door een begeleider, gids of medewerker van BH, zonder dat de deelnemer(s) in kwestie aanspraak kan/kunnen maken op een schadevergoeding. Ook wordt de gehele kost van de activiteit in rekening gebracht. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van afspraken en of richtlijnen van de begeleiders, gidsen of medewerkers van BH.

De programma’s van BH zijn ontworpen voor iedereen met een normale fysieke conditie. Door de boeking (het vastleggen van de overeenkomst tot levering van diensten) verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de aard en inhoud van de activiteit, als gecommuniceerd op de website en ten allen tijde ook bespreekbaar met BH. Sommige activiteiten zijn fysiek wat meer intensief dan andere (bijvoorbeeld een fietstocht). Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager na te gaan of alle deelnemers beschikken over de geschikte fysieke conditie en geschikte capaciteiten voor de gekozen activiteit. De aanvrager en of deelnemers verklaren zich louter door deelname aan een activiteit in een fysieke staat te zijn die toelaat eraan deel te nemen. De aanvrager en of deelnemers accepteren alle risico’s verbonden aan het deelnemen aan een activiteit of genieten van een dienst: dit zijn alle bekende en onbekende risico’s, voorzienbare en onvoorzienbare risico’s. De aanvrager en of deelnemers accepteren de persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke vorm van aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die op enigerlei wijze verband houdt met deelname aan de activiteit.

9. MATERIAAL

BH behoudt zich ten allen tijde het recht voor beschadigingen aan materiaal en of verloren materiaal in rekening te brengen aan de gebruiker, huurder of deelnemer. Onder alle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider, gids of medewerker van BH kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal van BH of beschadiging van materiaal van BH de gebruiker verantwoordelijk en dient deze de kosten te vergoeden.

10. KLACHTEN

BH wilt u een schitterende en memorabele beleving bezorgen. Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als aanvrager of deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Idealiter wordt de klacht of opmerking per direct tijdens de activiteit of uitvoering van de dienst ter plaatse bij de betrokken begeleider, gids of medewerker van BH ter kennis gebracht zodat hij of zij in de mogelijkheid kan verkeren meteen een oplossing te voorzien. Gebeurt dit niet, of kan de klacht niet bevredigend worden opgelost, ontvangt BH de klacht graag binnen de 48u via e-mail en neemt BH contact teneinde de klacht samen te remediëren. Kan de klacht niet in onderling overleg worden opgelost en of ontstaat er een geschil, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd het geschil te behandelen.

Welke bieren en glazen zijn er in de Beer Hop Beer Shop?

Stock / Prijslijst


- deze lokale en overige Belgische bieren zijn momenteel in stock, met helemaal onderaan de glazenlijst en ook onze lijst met buitenlandse bieren
- alfabetisch per brouwerij, alle bieren zijn 33 cl flesjes tenzij anders vermeld
- bestelling via hello@beerhop.be, wij vragen overschrijving

info Afhalen:
- Afhalen kan tijdens onze openingsuren
info Leveren:
- Binnen de ring van Leuven (en net erbuiten) leveren wij met onze bakfiets, 5 euro
- In de deelgemeenten of buiten gemeente Leuven leveren wij met onze minibus a 0,75 euro/km met minimum van 10 euroBELGIË

AB InBev
Stella Artois 25 cl € 1

Adept 
Blond   75cl.   €9.00

Alvinne
Sigma Imperial Oud Bruin € 3,50

Atrium
Albino Imperial Milk White Stout € 5,50
Avalanche Red IPA € 3,50
Breu Dry Stout € 3,50
Clémentine Blanche € 3,50
Kofi Indonesian Coffee Sweet Stout € 5,00
Maracu'jaya Brazilian Fruits Sour Ale € 4,50
Onyx Imperial Stout € 5,00
Onyx Amburana Belgian Imperial Stout Amburana wood barrel aged € 6,00
PAM! Pale Ale Marchoise € 3,20
The One Saison € 3,50

Beer Hop - Leuven Leisure
Koeieschieter Citrus Blond 75 cl € 10,00

Belgenius
Belgian Double IPA € 3,50
Belgian Haze IPA € 3,50
Slow Brewed Citrus Hopped Golden Ale € 3

Broeder Jacob
Double Port € 2,80
Kotmadam € 3,00
Vlierbeek Grand Cru € 3,50

Brussels Beer Project
Delta IPA € 3,00
Entre Amigos € 8,00
Grosse Bertha € 2,80
Jungle Joy € 4,00  
Pico Nova 33 cl blik € 3,50
Watermelon IPA € 5,50
Wilder Child € 7,50

Boon
Mariage Parfait Oude Geuze 37,50 cl € 4
Mariage Parfait Oude Kriek 37,50 cl € 5,50
Oude Geuze 37,50 cl € 3,50

Breda
Peeterman € 2,50
Adrianus  € 2,50

Brouwateljee
Brabantse Dubbel   €3.20
Brabantse Tripel     €3.50

Cantillon
Oude Geuze 37,50 cl € 7

Chimay
Chimay Blauw € 2,50
Chimay Wit € 2,50

Craywinckelhof
Gouden € 2,20
Tripel Donker € 3,50

De Cam
Wilde Bosbessen € 22,00

De Kroon
Delvaux € 3,50
Super Kroon € 2,50

De La Senne
Zenne Pils € 3,20

De Struise Brouwers
Aestatis Reserva € 5,50
Clash Of The Titans Reserva € 6
Pannepot Vintage € 4,00
Pannepot Reserva Bourbon BA € 4.50
Rio Reserva € 5,50

De Vaart
Luvanium Blond € 3,00
Luvanium Blond 75 cl € 8,00
Luvanium Dark Side € 3.50
Luvanium Hopschieter € 3,50
Luvanium Reuzebier € 3,20
Luvanium Tripel € 3,00
Luvanium Tripel 75 cl € 8,50
Luvanium Wintertijd € 3,00
Luvanium Wintertijd Genever-Infused € 4,00

De Vlier (alles 75 cl)
Amber € 8,50
Bad Romance € 12,00
Blond € 8,00
Brut Champagne-style beer € 10,00
Brut Magnum 1,5 l € 20,00
Carroussel € 10,00
Dreke € 10,00
Ferme Framboos Champagne-style beer € 12,00
Gulden Delle Demi-Sec Champagne-style beer € 11,00
Rose Champagne-style beer €12.00
Smoked IPA € 12,00
Smokin’ Elder € 10,00
White € 8,00
Winterstout € 10,00
X-Mas Spicy € 10,00

Drie Fonteinen
Oude Geuze 37,50 cl € 8,00
Oude Kriek 37,50 cl € 10,00

DuPont 
Avec Les Bons Voeux (75 cl.) € 8,00

Du Renard
La Blondasse € 2

Enigma
El Dorado Triple IPA € 3,50
Hopnytized New England IPA € 3,50

Groenendael
Egotripel blond € 3,00

Hanssens
Oude Geuze 37,50 cl € 5,50
Oude Kriek 37,50 cl € 6,50

Het Anker
Gouden Carolus Classic € 2,50
Gouden Carolus Tripel € 2,50
Gouden Carolus Whisky Infused € 3,50
Gouden Carolus Whisky Infused 75 cl € 10

Hof ten Dormaal
​​​​​​Bramen € 4,50
Brussel 75 cl € 10,00
Cider 50 cl € 7
Dad's Tea € 3,00
Frambuesa y Chocolate € 4,00
Golden Delicious 50 cl € 7
Kriek € 4,50
Kriek Whiskey Barrel aged 50 cl € 9
Lauwendries Saison € 3,00
Lente Lambiek € 20,00
Perzikken € 4,50
Priumen € 4,50
Strong Blond BA in Filliers Whisky Barrels 75 cl € 13,50
Strong Dark BA in Filliers Gin Barrels 75 cl € 13,50
Tripel  € 3,50
Troebel in Paradise € 3,50
Witgoud € 3,50
Zeebezen € 4,50
Zure Van Tildonk € 3,50

Huyghe
Averbode Tripel € 2,40

La Source
Anguille V.3 € 5,00
Campagnol  Ariana Pils  €4.50
Element 003 € 5,50
Element  Pils  €5.00
Hulotte € 6,00
Le € 4,50
Murin € 5,50
Oliphant € 7,00
Primitive 025 Cream Ale € 5,00
Primitive 026 Fruited Sour € 8,00 
Primitive 027 Fruited Brett Sour € 8,00
Sauternelle Cucumber Gruit € 7,50

Liefmans
Goudenband € 2,80

Lindemans
Cuvée René Oude Geuze 2018 37,50 cl € 3,50
Cuvée René Oude Geuze 2018 75 cl € 7,50
Cuvée René Oude Kriek 2017 75 cl € 9,00
Gingergeuze 75 cl € 17  
Spontanbasil 75 cl € 18

Mak
Mak Tripel € 3,00

Moriau
Moriau Oude Geuze 37,50 cl € 4,00

Moortgat
Duvel 75 cl € 8,00

Natte Lore
Natte Lore Hors Saison € 3,00
Stoutelore Black Saison € 3,50

Nieuwhuys
Alpaide Blond Cuvée van de Generaal € 3,00
Alpaide Donker € 3,00

Orval
Orval € 4,00

Oud Beersel
Oude Geuze 37,5 cl € 5
Oude Kriek 37,5 cl € 6,50
Green Walnut 75 cl € 18

Palm
Cornet € 2,50

Parcum - abdijbrouwerij van Park Braxatorium Parcensis
Libertus 1 Amber  € 4,00
Libertus 2 Rogge € 4,00
Libertus VI Brown Beer €4.50
Libertus 900 Strong Blond Beer with Grape  € 4.50

Rochefort
Rochefort 10 € 3,00

St-Bernardus
St-Bernardus Abt 12 € 2,50

St-Sixtusabdij Westvleteren
Westvleteren Blond € 7.00
Westvleteren 8  € 8.00
Westvleteren 12  € 10.00

Tilquin
Oude Geuze 37,50 cl € 7,50
Oude Geuze 75 cl € 15,00
Oude Quetsche 37,50 cl € 9,00

Timmermans
Oude Geuze 37,5 cl € 4,00

Vanderghinste
Oud Bruin Flanders Sour Ale € 3,00

Van Steenberge
Keizersberg € 3.00
Leuvense Tripel € 3,00

Vissenberg
​​​​​​Viswijf € 2,50

Vivabrews
Viva Belgian Bier en Wijn Hybrid (Extra Brut) € 25,00 

Westmalle
Westmalle Tripel € 2,50

Wolf
Wolf 7 € 2,40
Wolf 8 € 2,60
Wolf 9 € 2,80

GLAZEN
Averbode € 7,50
Bersalis Tripel € 6
Blanche de Namur € 5
Brasserie d'Achouffe € 7
Brasserie de la Senne € 5
Brasserie Lion € 6,50
Broeder Jacob groot € 6
Broeder Jacob klein € 5
Brussels Beer Project € 7
Chimay € 6,50
Cornet € 8,00
Delvaux € 6
Den Druppel € 6
Den Triest € 5
De Vlier € 3
Duvel € 8,00
Egotripel € 5 
Gildenbier € 5
Heverlee € 6
Hoegaarden € 6
Hof ten Dormaal € 7,00
Jack-Op € 5 
Keizersberg € 5
Kraaike (Craywinckelhof) € 4
Leffe € 8
Leuvense Tripel € 5
Luvanium € 8
Mak € 6
Moriau € 5
Nattelore € 8,00
Orval € 8,00
Oud Beersel € 5 
Stella ribbelke € 5
Stella chalice 25 cl. € 5
Stella Mug 50cl. € 10.00
Timmermans € 4
Tripel Karmeliet € 8,00
Tumulus € 5
Vlierbeek  € 8,00
Westmalle-Oud € 8.00
Westmalle-Nieuw € 6,50
Wolf € 8,00


BUITENLANDSE BIEREN 

DENEMARKEN

Bøgedal
Sour'ish 2 € 7

Mikkeller
Energibajer (alcoholvrije) € 3,50

To Øl
Gose to Hollywood € 5,50
Hygge € 5
Mexican Hot Chocolate Imperial Stout  €9.00

FRANKRIJK

Brasserie Animale Zoobrew
Big Viper Berliner Weisse € 4,50

HONGARIJE

Monyo 
Spontan Kadarka 2018 € 8
Spontan Syrah 2017   €8
Blaufränkisch Russian Imperial Stout 2018 € 8
Belgian Strong Ale 2018  €8

IERLAND

Guinness
West Indies Porter € 5,50

Third Barrel
The Darkness 2020 BA Imperial Stout € 8,50

White Hag Brewery
Beann Gulban Irish Heather Sour Ale 2017 € 10,00

ITALIË

White Pony
Let the stars begin to fall Imperial stout ale € 5

NEDERLAND

De Kromme Haring

Warmouth Bootleg IPA v.2 € 5,00

VERENIGD KONINKRIJK

Black Isle Brewing Company
Systems Theory East Coast BA Stout  € 10,00

Boundary Brewing 
The Room Where it Happened TIPA  € 10,00

Harviestoun Brewery
Ola Dubh 14 years € 10,00

Wild Beer Company
Coolship 2020 € 18,00

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

Bearded Iris
Chasing Rainbows  € 10,00
Vice Versa € 10,00

Founders
Kentucky Breakfast Stout Maple Mackinac Fudge € 6,50
Underground Mountain Brown € 5,50

Moet ik mij vooraf inschrijven voor een Beer Hop tour?

Neen, voor onze wekelijks geprogrammeerde Beer Hop tours moet je je in principe niet vooraf inschrijven. Je kunt het moment zelf opdagen, maar uiteraard is het wel aangeraden vooraf in te schrijven via e-mail omdat het aantal plaatsen beperkt is. Wil je zeker deelnemen? Stuur ons dan best vooraf een e-mail hello@beerhop.be

Een Beer Hop activiteit op maat, voor jouw groep, boek je best minstens enkele weken op voorhand, al kijken we ook last-minute graag wat nog mogelijk is.
 

Waar starten Beer Hop tours?

Onze wekelijks geprogrammeerde Beer Hops starten aan ons kantoor/biershop in de Tiensestraat 5, hartje Leuven (50m van het beroemde stadhuis op de Grote Markt).

Boek je een privé-activiteit voor jouw groep, is dit idem of kan dit in samenspraak anders zijn (jouw hotel, restaurant, etc. etc. - waar het u best past)

Wat met een Beer Hop tour bij slecht weer?

Zon, pijpenstelen of sneeuwstorm: de geprogrammeerde Beer Hops gaan altijd door!

​Groepen op maat: zie onze algemene voorwaarden idem onder de FAQ.

Ik lust geen bier; wat nu gedaan?

Het antwoord is simpel: je lust bier wél!

Je hebt gewoon je stijl nog niet ontdekt.

Je hebt waarschijnlijk ooit een pils geproefd en of nog een andere soort bier en wellicht stond het bittere - van de hop - je minder of niet aan. Ons Belgisch bier is echter UNESCO werelderfgoed precies omdat het ongeëvenaard is in variëteit: in Belgisch (en buitenlands) bier kan je álle smaken ontdekken: zoet, zuur, bitter, - zelfs - zout enz. ... Dus, probeer nog eens enkele bijzondere bieren, er zijn zéker bierstijlen die je wél kunt pruimen!